Protecció de dades

La recollida de dades personals dels usuaris d’aquest lloc web es realitzarà amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis amb el titular del portal web, així com per la gestió adequada dels tràmits.

El titular garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es rebran, així como la implementació de les mesures, tant d’orde tècnic com organitzatiu, que garanteixin la seva seguretat.

Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de l’organisme i en cap cas seran emprats amb finalitzat comercial o es farà entrega a terceres parts, d’ acord amb la ‘Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)’.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals que voluntàriament ha subministrat en qualsevol de les seccions d’aquest lloc web. De la mateixa forma, l’interessat respondrà de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se aquesta Institució el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que faciliti dades falses, sense prejudici de la resta d’accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, al seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal.